Dokumenty

Wymagana dokumentacja:

– do Zespołu Wczesnego Wspomagania:
  • opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;
– do Przedszkola Specjalnego:
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na poziomie przedszkola (wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną);
– do Zespołu Rewalidacyjno – Wychowawczego:
  • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną);
– do Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej Do Pracy:
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną);
  • ostatnie świadectwo szkolne (promocyjne lub ukończenia szkoły)
Oprócz wyżej wymienionych dokumentów:
  • zdjęcie do legitymacji szkolnej
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (o ile uczeń je posiada)
  • Karta zapisu dziecka

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (dla pracowników i emerytów)

Koncepcja pracy placówki na lata 2015 – 2020

Koncepcja pracy placówki na lata 2015 – 2020 dostępna jest TUTAJ

Procedury