Logo Stowarzyszenia
Logo IWRD
logo szkoły promującej zdrowie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://soswzukowo.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żukowie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jest częściowo niezgodna:

  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.,tj.:
• Ctrl++ (powiększenie)
• Ctrl+- (pomniejszenie)
• Ctrl+0 (rozmiar pierwotny)
• F11 (tryb pełnoekranowy)
• Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego)
• Ctrl+C (kopiowanie)
• Ctrl+S (zapisanie strony)
• Ctrl+F (szukanie na stronie)
• Ctrl+P (drukowanie).pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Julita Hudela, adres poczty elektronicznej: jhudela@soswzukowo.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 681 83 71.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Biskupa z Miry świętego Mikołaja
ul. Gdyńska 7a
83 – 330 Żukowo
SOSW w Żukowie zajmuje jeden budynek.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne i wejście boczne. Do wszystkich wejść prowadzą schody, natomiast przy wejściu głównym usytuowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich.

Przy wejściu głównym są dwa oznaczone poziomo miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Sekretariat znajduje się na wprost, lekko na prawo od wejścia głównego.

Wejście główne prowadzi na parter szkoły. W całym budynku możliwe jest poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Na prawo do wejścia głównego (na wprost od wejścia bocznego), w końcowej części budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych, którą można dostać się na każdą kondygnację budynku (cztery), łącznie z piwnicą. Możliwe jest dostanie się windą bezpośrednio na zewnątrz, wymaga to jednak zastosowania klucza odblokowującego drzwi.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze, na lewo od wejścia oraz na pierwszym piętrze, na drugim piętrze toaleta częściowo przystosowana (jeden uchwyt przy muszli).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych (istnieje możliwość pożyczenia ze Starostwa Powiatowego).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online (możliwość skorzystania z tłumacza online udostępnionego
przez Starostwo Powiatowe).