Logo Stowarzyszenia
Logo IWRD
logo szkoły promującej zdrowie

Aktualna oferta

OFERTA PROGRAMOWO - EDUKACYJNA SOSW w Żukowie na rok szkolny 2022/23

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żukowie jest specjalistyczną placówką obejmującą edukacją i opieką dzieci i młodzież niepełnosprawną umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem. Edukacja dzieci i młodzieży w naszym Ośrodku polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania, opisanych przez współczesną pedagogikę. Działamy na wszystkich szczeblach edukacji, począwszy od Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, poprzez Przedszkole, Szkołę Podstawową, po Szkołę Przysposabiającą do Pracy.

Główne cele edukacyjno-terapeutyczno-wychowawcze placówki:

 • Mamy zawsze na uwadze dobro dziecka. Zawsze zwracamy naszą uwagę na człowieka jako podmiot wszelkich oddziaływań społecznych, stąd stale poszukujemy nowych form i metod do naszej pracy wychowawczo – dydaktycznej
 • Patrzymy na wychowanków z troską, organizujemy pracę terapeutyczno – dydaktyczną tak, aby wspierać ich w rozwoju, być tuż obok, tworzyć sytuacje umożliwiające im ciągły wzrost umiejętności, wiedzy, poczucia własnej wartości.
 • W placówce sami tworzymy indywidualne programy terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach edukacji zachowując swobodę działań w podejmowaniu decyzji, które formy i metody pracy są najkorzystniejsze dla naszych podopiecznych.
 • Nasza praca dydaktyczno – terapeutyczna rozciąga się swym zasięgiem we wszechstronnym oddziaływaniu na dziecko, poczynając od zajęć edukacyjnych, poprzez zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacyjne, jak również poprzez realizację przygotowywanych przez nas różnego rodzaju projektów edukacyjnych, programów szkolnych, czy też innowacji pedagogicznych.
 • Zapewniamy w Ośrodku ciągłość kształcenia poprzez płynne przechodzenie wychowanka na kolejny etap edukacyjny.
 • Treści opracowanych i wdrażanych programów, projektów, czy innowacji zawsze odnoszą się do właściwej pomocy dziecku, do jego indywidualnych możliwości, zainteresowań oraz kształcenia i utrwalania zdobytych umiejętności i wiedzy.
 • Staramy się, aby nasze propozycje były wartościowe, wspierały rozwój dziecka, doskonaliły i rozwijały jego umiejętności, rozwijały zainteresowania, dawały poczucie satysfakcji z własnego działania dziecka.
 • W procesie edukacji nawiązujemy współpracę z rodziną (opiekunami) ucznia, włączając ją w realizację niektórych elementów programu oraz wspierając ją w ich pracy z dzieckiem (zgodnie ze specyfiką rodziny, wyznawanymi przez nią wartościami, kultywowaną tradycję).
Przygotowując i realizując wszelkie programy edukacyjno- terapeutyczne mamy na uwadze, iż głównym celem edukacji ucznia niepełnosprawnego jest rozwijanie autonomii, jego personalizacja oraz socjalizacja, a także w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości – wyposażenie w takie umiejętności i wiadomości, aby:
 • mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie;
 • zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;
 • był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności;
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając (w ramach swoich możliwości) przyjęte normy współżycia społecznego, zachowując przy tym prawo do swojej inności.

ODDZIAŁY I ZESPOŁY KLASOWE wchodzące w skład SOSW:

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA:

W roku szkolnym 2022/2023 przygotowano zajęcia terapeutyczne dla 170 wychowanków.
Celem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole oraz współpraca z rodziną dziecka.
Dzieci w wieku przedszkolnym przyjmowane są do zespołu na prośbę rodziców na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną.

ZWW obejmuje opieką dzieci:


– z dysharmonią rozwoju psychoruchowego
– z różnorodnymi dysfunkcjami i opóźnieniem rozwoju
– z zaburzeniami rozwoju mowy
– z mózgowym porażeniem dziecięcym
– z zespołem Downa
– z innymi problemami rozwojowymi
– z autyzmem
– z przepukliną oponowo-rdzeniową

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Rewalidacyjny na podstawie diagnozy rozwoju i analizy zaburzeń rozwojowych, według którego prowadzona jest praca z dzieckiem.

 

ZESPOŁY REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

W bieżącym roku szkolnym funkcjonuje w placówce pięć Zespołów Rewalidacyjno – Wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Ponadto 8 podopiecznych realizuje indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, które odbywają się w domu wychowanków lub w Ośrodku; Podstawowym celem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim, kształtowanie umiejętności różnych sposobów komunikowania się z otoczeniem (werbalnych i pozawerbalnych) na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom podopiecznego, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz nabywanie optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia. Wychowawca ZRW opracowuje Indywidualny Program Rewalidacyjno – Wychowawczy w oparciu o diagnozę funkcjonalną.

PRZEDSZKOLE SPECJALNE

W bieżącym roku szkolnym funkcjonuje 6 oddziałów przedszkolnych – dwie grupy dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz cztery grupy dla dzieci z autyzmem, w których prowadzi się terapię behawioralną. Przedszkole obejmuje opieką 22 wychowanków.

SZKOŁA PODSTAWOWA

W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje 17 oddziałów: 9 zespołów klasowych dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi; 8 zespołów klasowych dla uczniów z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność intelektualna oraz autyzm); Do Szkoły Podstawowej uczęszcza 69 uczniów. Dzieci i młodzież przyjmowane są do zespołów klasowych na prośbę rodziców na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Pedagogiczno – Psychologiczną.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

W bieżącym roku szkolnym działa w placówce sześć klas przysposabiających do pracy, w których kształcą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W tym roku funkcjonują cztery oddziały dla uczniów z autyzmem. Do Szkoły Przysposabiającej Do Pracy uczęszcza 26 uczniów. Główne cele SPP wiążą się z działaniami, które dają szansę młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie: – na wyjście z izolacji – włączenie się w życie społeczne – podjęcie nauki, a później także pracy na otwartym rynku – znalezienia swojego miejsca w ich przyszłym dorosłym życiu Szkoła usprawnia niezaburzone funkcje, koryguje niesprawności rozwojowe w sferze intelektualnej i osobowościowej, zapewnia elementy wykształcenia ogólnego oraz podstawy przygotowania do pracy. Młodzież przyjmowana jest do szkoły na prośbę rodziców na podstawie orzeczenia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.

ŚWIETLICE:

Placówka zapewnia opiekę świetlicową. Zajęcia odbywają się w czterech grupach, podzielonych na podgrupy (łącznie 8). Opieka zapewniona jest codziennie przed zajęciami szkolnymi od godziny 7.00 oraz od godz. 12.00 do 16.00. Opieką świetlicową obejmuje się wychowanków dowożonych oraz wychowanków, których rodzice lub opiekunowie pracują. W bieżącym roku szkolnym ze względu na stan zdrowia oraz specyficzne potrzeby dziecka niepełnosprawnego trzech wychowanków objętych jest nauczaniem indywidualnym.

GRUPA WYCHOWAWCZA /INTERNAT/:

FORMY WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA:
Wychowankowie objęci są następującymi formami wspierania rozwoju dziecka, dostosowanymi do jego indywidualnych możliwości i potrzeb:
– terapia behawioralna dla uczniów z autyzmem – logopedia – gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna – rehabilitacja ruchowa (w tym różnego rodzaje masaże) – rewalidacja indywidualna – hydroterapia – zajęcia psychologiczne – muzykoterapia – integracja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata – zajęcia metodą Dennisona – kinezjologia edukacyjna – integracja sensoryczna – program aktywności M.C. Knillów dotyk i komunikacja – metoda ośrodków pracy – metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej – piktogramy, Makaton – metoda komunikacji alternatywnej – BoardMaker Speaking Dynamically Pro – metoda ruchu rozwijającego Veroniki Sherborne – metoda stymulacji bazalnej – metoda Dobrego Startu – metoda NDT – Bobath (zww) – integracja odruchów narodzin i poporodowych (zww) – elementy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej wg Castillo – Moralesa (zww)6szes29