Grant na wyposażenie siłowni zewnętrznej

Ośrodek wzbogaci się o nowe urządzenia na siłowni zewnętrznej!

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja został jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tys. złotych obecnie funkcjonująca siłownia na świeżym powietrzu zostanie znacząco zmodernizowana.

Siłownia służyć będzie przede wszystkim naszym podopiecznym – uczniom z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdzie będą mogli bezpiecznie rozwijać swoją aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, utrzymać, bądź poprawić, swoją sprawność funkcjonalną; dla niektórych z nich będzie to poprawa samodzielności, a u innych szeroko rozumianej sprawności fizycznej. Miejsce to będzie dla nich wspaniałą alternatywą na kreatywne ruchowe zajęcia i możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym też bezpiecznych przerw.

Do korzystania  z siłowni, w wolnym czasie od zajęć szkolnych, zaprosiliśmy także uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża oraz młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Miejsce to będzie dla wszystkich uczniów z sąsiadujących ze sobą placówek doskonałą przestrzenią na eliminowanie niewłaściwych postaw, służącym integracji  oraz  promowaniu i egzekwowaniu właściwych wzorców zachowań. Dla  całej społeczności szkolnej SOSW będzie miejscem spotkań, spędzania czasu wolnego, przerw, a przede wszystkim (w związku z brakiem własnej sali gimnastycznej  i boiska), miejscem  aktywności fizycznej podopiecznych ośrodka– treningu na świeżym powietrzu. Ważny będzie tu aspekt zdrowotny, ale równie ważne będzie  poczucie przynależności do grupy, wyjście z domu i otwarcie się na nowe możliwości. Z pewnością dla wielu uczniów  korzystanie z takiej formy aktywności stanie się  nowym pomysłem na zdrowy styl życia. Naukowcy podkreślają, że już 5 minut ruchu dziennie w otoczeniu zieleni wystarczy, aby poprawić swoje samopoczucie i wzmocnić poczucie własnej wartości.

Siłownia będzie stanowić odrębne, wydzielone i ogrodzone miejsce, szczególnie bezpieczne dla wszystkich uczniów.

Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych.

Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl  https://www.energetycznykompas.pl .

Dodaj komentarz